flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу

Засади  затверджено рішенням зборів

суддів Ленінського районного суду

м. Харкова

(протокол № 8 від «30» червня 2017 року).

 

 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Ленінського районного суду м. Харкова

 

 1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Ленінському районному суді м. Харкова (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в Ленінському районному суді м. Харкова, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі - Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України № 2 від 02.04.2015 року, відноситься до повноважень зборів суддів Ленінського районного суду м. Харкова.

1.2. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

1.3. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

1.4. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

1.5. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цих засад та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

 

 1. Реєстрація справ і матеріалів

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в день надходження за допомогою АСДС.

2.2. У разі неможливості розподілу справи у день надходження, така справа розподіляється не пізніше наступного робочого дня на підставі вмотивованого пояснення відповідальної особи та розпорядження керівника апарату суду (особи, що виконує його обов’язки).

2.3. Клопотання щодо заходів забезпечення кримінального провадження приймаються щодня, з понеділка по п’ятницю, з 8:30 годин до 15:00 годин (перерва на обід з 13:00 годин до 13:30 годин).

 

 1. Розподіл справ і матеріалів

3.1. Усі зареєстровані справи та матеріали, які підлягають розгляду суддями, щоденно розподіляються, у разі їх наявності, за допомогою АСДС згідно Розділу 2.3. «Розподіл судових справ між суддями» Положення.

3.2. Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, у разі їх наявності, розподіляються одразу після їх реєстрації згідно підрозділу «Автоматизований розподіл судових справ між суддями» Розділу 2.3. «Розподіл судових справ між суддями» Положення.

3.3. Кожний робочий день о 09.00 посадова особа суду, відповідальна за ведення кадрової роботи або особа, яка виконує його обов'язки, перед початком розподілу будь-яких справ і матеріалів, перевіряє в КП «Д-3» інформацію про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя зобов’язаний до 09:00 дня невиходу на роботу повідомити про це особу суду, відповідальну за ведення кадрової роботи або особу, яка виконує його обов’язки.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 2 п. 3.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.4. За вимогою голови суду, особа, відповідальна за автоматичний розподіл справ надає голові суду довідку про перелік справ, які надійшли до суду та розподілені.

3.5. Розподіл усіх справ і матеріалів здійснюється виключно особою, відповідальною за автоматичний розподіл справ, визначеною на підставі наказу керівника апарату суду.

3.6. Будь-який суддя (судді) мають право бути присутніми під час розподілу справ і матеріалів.

3.7. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі розподілу справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС.

Реєстр розподілу справ і матеріалів роздруковується не рідше одного разу на день, скріплюється підписом особою, відповідальною за автоматичний розподіл справ.

3.8. Повторний розподіл справ і матеріалів, у разі заміни головуючого судді здійснюється з урахуванням вимог пунктів 3.1. - 3.7. Засад.

3.9. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ, закінчення повноважень, відсторонення від посади тощо), який не є головуючим суддею у судовій справі, заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі, з урахуванням засад формування складу колегій суддів.

Результат заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, оформлюється у Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, затвердженого Положенням, та підшивається до матеріалів справи.

3.10. На виконання пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, можуть бути повторно розподілені за резолюцією голови суду за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, з урахуванням пунктів 3.1. - 3.7. Засад, судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

- припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя,

- звільнення його з посади судді,

- перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

- тимчасової непрацездатності судді, якщо її тривалість становить більше ніж 21 календарний день,

- відсторонення судді від посади.

3.11. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).

- у дні перебування судді на навчанні, підвищення кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування. Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі перебування судді у нарадчій кімнаті три і більше робочі дні;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

3.12. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог положення про АСДС.

 

 1. Особливості розподілу окремих категорій справ

4.1. Справи після скасування заочних рішень, заяви про роз’яснення рішень, заяви про виправлення описок в судових рішеннях та інших заяв в порядку виконання рішень по архівним справам розподіляти раніше визначеному судді у справі, із застосуванням «Протоколу розподілу (не автоматично)».

4.2. У випадку необхідності розгляду заяв та матеріалів які відповідно до законодавства підлягають реєстрації, розподілу та розгляду в скорочені терміни – здійснювати їх реєстрацію, автоматичний розподіл та розгляд в неробочі дні у разі виникнення таких обставин на підставі наказу голови суду (особи, що виконує його обов’язки).

4.3. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді. У разі, якщо суддя вже не є слідчим суддею – такі клопотання та скарги підлягають автоматичному розподілу за правилами автоматизованого розподілу, згідно вимогам підпункту 2.3.4. пункту 2.3 Положення.

4.4. Позовні заяви за участі одних і тих самих сторін, що містять однакові позовні вимоги та мають однаковий зміст зі справами, щодо яких відкрито провадження у суді, передаються раніше визначеному судді для вирішення питання про об’єднання.

4.5. Судові справи, які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки (підпункт 2.3.47. пункту 2.3. Положення) передаються у відповідну канцелярію для автоматизованого розподілу між всіма суддями, що можуть брати участь у розподілі.

 

 

 

 

 1. Розгляд справ і матеріалів

стосовно неповнолітніх чи малолітніх

5.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів.

 

 1. Слідчі судді

6.1. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, обираються по двоє із загального списку суддів строком на 2 тижні відповідно до встановленого зборами суддів суду графіку.

6.2. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюється серед слідчих суддів з урахуванням графіку їх роботи, затвердженого наказом голови суду.

6.3. У разі неможливості виконання обов’язків слідчого судді відповідно до затвердженого графіка, у зв’язку з перебуванням чергового слідчого судді на лікарняному, відпустці, у нарадчій кімнаті або з інших поважних причин його функції виконує інший суддя, за графіком згідно вимог КПК України.

6.4. У випадку якщо щодо судді не розподіляються судові справи, які надходять: за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів), за один робочий день до відрядження, та інших випадках передбачених Положенням, а він обраний слідчим суддею - розподіл клопотань, скарг, які підлягають розгляду здійснюється такому слідчому судді.

 

 

 

 1. Коефіцієнт форми участі

7.1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи розраховується згідно Положення.

7.2. Коефіцієнт складності судових справ у Ленінському районному суді м. Харкова визначено та затверджено зборами суддів (Додаток 1).

7.3. Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

7.4. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у пунктах 7.1.-7.3. Засад, не допускається.

 1. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

8.1. Зборами суддів визначено коефіцієнт навантаження щодо розгляду справ – 0,6 голові Ленінського районного суду м. Харкова, а також судді, який виконуватиме обов’язки голови Ленінського районного суду м. Харкова у разі його відсутності більше ніж 3 дні.

8.2. Введення зменшуючого/збільшуючого коефіцієнту у зазначених законодавством межах допускається виключно рішенням зборів суддів.

 

 1. Засади формування спеціалізації суддів (колегії)

9.1. Якщо, у випадках передбачених процесуальним законодавством, судова справа підлягає розгляду колегією суддів, після визначення автоматизованою системою головуючого судді, визначається склад колегії суддів згідно із вимогами п.п.2.3.4 пункту 2.3 Положення.

9.2. До складу колегії може бути включений резервний або запасний суддя на заміну основного судді зі складу колегії суддів у разі неможливості останнім здійснювати правосуддя.

 

 

 1. Керівник апарату суду

10.1. Керівник апарату суду щороку звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

10.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

10.3.  Керівник апарату подає голові суду на вимогу інформацію про надходження справ та матеріалів до суду та стану їх розгляду.

10.4. Керівник апарату суду (особа, яка виконує його обов’язки) виносить вмотивоване розпорядження щодо повторного автоматизованого розподілу справ у визначених законодавством випадках.

10.5. За резолюцією керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) вносяться зміни (виправлення технічних описок, помилок та внесення нових відомостей) до КП «Д-3» відповідно до доповідної секретаря судових засідань, помічника судді.

 

 1. Визначення присяжних

11.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

11.2. Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору відповідно до пункту 2.5. Положення.

 

 1. Відповідальність

12.1. Внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівниками суду відповідальними за реєстрацію справ і матеріалів, внесення даних до обліково-статистичних карток, може бути підставою для притягнення до відповідальності.

12.2. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор (головний спеціаліст суду).

 

 1. Знеструмлення електромережі суду

13.1 Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

13.2 Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин.

13.3 У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснюється з урахуванням графіку, затвердженого головою суду, шляхом випадкового визначення головуючого (складу суду) по справі.

13.4 Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

 1. Прикінцеві положення.

14.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду затверджуються рішенням зборів суддів та вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів та обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті суду.

14.2. У разі необхідності, збори суддів Ленінського районного суду м. Харкова новим рішенням затверджують зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу Ленінського районного суду м. Харкова, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів та обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті суду.

14.3. Дані Засади набирають чинності з дня, наступного за днем їх затвердження.